ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Webkrunch BVBA, met zetel te 2500 Lier, Bareel 27 , KBO n° 0674.814.350, E-mail: jan@webkrunch.be (“Webkrunch”; “Algemene Voorwaarden”). Moji.be vormt een onderdeel van Webkrunch BVBA.

2. De Dienstverlening van Webkrunch bestaat erin om aan de klant een tijdelijk gebruiksrecht te verlenen met betrekking tot een beperkt moduleerbare standaardwebsite (“Klant”, “Gebruiksrecht”, “Website”, “Dienstverlening”).

3. Deze Dienstverlening wordt aangeboden onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de offerte (“Offerte”) en in deze Algemene Voorwaarden (“Overeenkomst”). De Klant wordt geacht deze voorwaarden en modaliteiten te aanvaarden op het ogenblik van de aanvaarding van de Offerte, online, per e-mail of door ondertekening (“Aanvaarding”).

4. De Offerte is geldig gedurende 14 kalenderdagen vanaf offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Offerte. Opgegeven prijzen zijn in Euro en exclusief BTW. Webkrunch behoudt zich het recht voor om de Offerte aan te passen indien de door de Klant opgegeven informatie niet actueel, correct en/of volledig blijkt te zijn. Webkrunch is niet gebonden door kennelijke vergissingen in de Offerte.

5. De Dienstverlening betreft geen maatwerk. (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) De Klant begrijpt en aanvaardt dat de Dienstverlening betrekking heeft op een standaardwebsite en dat de moduleerbaarheid van deze standaardwebsite beperkt is tot de aanduiding van een standaardtype en een beperkt aantal modaliteiten, dewelke uitdrukkelijk in de Offerte worden omschreven. De Klant is gebonden door diens keuze van het standaard type en de aangeboden modaliteiten in de Offerte en is niet gerechtigd om Webkrunch na Aanvaarding nog te verzoeken om wijzigingen of aanvullingen aan de Website door te voeren, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

6. Webkrunch zal de Website live plaatsen in overeenstemming met de Offerte binnen de termijn vermeld in de Offerte en geeft hiervan schriftelijk kennis aan de Klant (“Startdatum”). Deze termijn is slechts indicatief, zodat een redelijke overschrijding van deze termijn door Webkrunch geen grond tot ontbinding of schadevergoeding kan vormen.

7. Indien de Offerte de terbeschikkinstelling van bijkomende informatie door de Klant vereist, levert de Klant deze informatie aan op de in de Offerte aangegeven wijze en tijdstip, bij gebreke waarvan Webkrunch de Website live kan plaatsen zonder deze informatie, en de Startdatum een aanvang neemt.

8. De Overeenkomst wordt afgesloten vanaf de Aanvaarding voor een initiële termijn die wordt bepaald in de Offerte (“Initiële Termijn”). De Initiële termijn wordt berekend vanaf de Startdatum. Aan het einde van de Initiële Termijn, wordt deze Overeenkomst automatisch verlengd voor opeenvolgende verlengtermijnen van 12 maanden (“Verlengtermijn”), tenzij één der partijen uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de Initiële Termijn of een Verlengtermijn schriftelijk aangeeft dat een verlenging niet gewest is, in welke geval de Overeenkomst eindigt aan het einde van de lopende termijn.

9. De prijs voor de Dienstverlening betreft een vergoeding voor de creatie en het tijdelijk gebruik van de Website en wordt uiteengezet in de Offerte (“Prijs”). Webkrunch zal de Prijs periodiek factureren aan de Klant. De facturen van Webkrunch zijn betaalbaar op haar zetel. De betaling van deze facturen gebeurt contant, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. In geval van laattijdige betaling is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd aan Webkrunch, van dag tot dag berekend op het openstaande factuurbedrag aan de bijzondere wettelijke interestvoet (Wet Betalingsachterstand Handelstransacties), evenals een forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten berekend als 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 40,- EUR. De Klant heeft niet het recht om schuldvergelijking door te voeren tussen openstaande facturen en eventuele vorderingen van de Klant ten aanzien van Webkrunch.

10. In het geval de Klant een inbreuk pleegt ten aanzien van één of meerdere van haar verbintenissen onder de Overeenkomst, heeft Webkrunch, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang, naar vrije keuze het recht om hetzij, de Overeenkomst lastens de Klant te ontbinden hetzij, haar verbintenissen onder de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant de inbreuk(en) geremedieerd heeft, met inbegrip van het tijdelijk offline halen van de Website, onverminderd haar recht op schadevergoeding of eventuele andere remedies naar recht.

11. De verbintenissen van Webkrunch kwalificeren als middelenverbintenissen. Webkrunch is slechts aansprakelijk voor directe en voorzienbare schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van Webkrunch voor elk vorm van schade, aan de Klant en/of aan een derde, veroorzaakt door of als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot de omvang van de totaal gefactureerde en betaalde Prijs op het ogenblik van het schadegeval. Webkrunch is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht of een vreemde oorzaak, daarin begrepen eventuele schade als gevolg van een handelen of nalaten van de Klant of een derde, storingen in ondersteunende netwerken, servers of computers, storingen in het ondersteunende energienetwerk, storingen in ondersteunende betaaldiensten, hacking of enige andere vorm van niet –geautoriseerde toegangsverschaffing en/of tijdelijke functionaliteitsproblemen als gevolg van update in het content management systeem. Webkrunch is evenmin aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van verlies aan inkomsten, verlies van klanten of goodwill of verlies van data. Eén en ander met uitzondering van opzet of daarmee gelijkgestelde grove fout in hoofde van Webkrunch.

12. Webkrunch is eigenaar en houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website (“Intellectuele Eigendomsrechten”). De Overeenkomst houdt geen overdracht van deze Intellectuele Eigendomsrechten in. Het voorgaande is niet van toepassing op de informatie die door de Klant aan Webkrunch ter beschikking wordt gesteld voorafgaand of tijdens de duur van de Overeenkomst. Deze informatie blijft de exclusieve eigendom van de Klant, die exclusief houder blijft van alle intellectuele eigendomsrechten. De Klant garandeert evenwel dat deze informatie geen inbreuk uitmaakt ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten van een derde en vrijwaart Webkrunch voor eventuele aanspraken van derden wegens schending daarvan.

13. De Klant zal de Website gebruiken als een goed huisvader en leeft alle relevante en toepasselijk wetgeving na.

14. De relatie tussen Webkrunch en de Klant wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. De Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Webkrunch en de Klant.